8 februari 2017

De relatiestatus van uw huurders

Een wijzigende relatiestatus van uw huurder op facebook is misschien het laatste waar u van wakker ligt. Toch kan een wijzigende relatiestatus belangrijke implicaties met zich meebrengen voor een huurovereenkomst en in het bijzonder voor de opzegging ervan.

In hetgeen volgt worden ingewikkelde relatiestatussen achterwege gelaten en wordt enkel dieper ingegaan op het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Meer bepaald wordt de invloed van voornoemde statussen op de vroegtijdige opzegging van een huurovereenkomst van hoofdverblijfplaats in grote lijnen nader toegelicht.

De opzegging door de huurder.

De huurder dient in principe een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht te nemen wanneer hij zijn huurovereenkomst vroegtijdig wenst op te zeggen. Deze termijn neemt een aanvang op de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens welke de opzeggingsbrief werd verstuurd.

Huwelijk / Wettelijke samenwoning

Wanneer uw huurder trouwt of wettelijk gaat samenwonen, wordt diens partner van rechtswege co-titularis van het huurrecht met betrekking tot de voornaamste gezinswoning. Als gevolg hiervan, zal een opzeggingsbrief betreffende deze woning dan ook moeten uitgaan van beide partners gezamenlijk.

Van zodra het huwelijk / de wettelijke samenwoning van de huurder zou worden ontbonden, zal de huurovereenkomst opnieuw enkel uitwerking hebben tussen de oorspronkelijke contractanten. Indien de huurovereenkomst maar door één van de partners was aangegaan, volstaat het dat deze alleen de huurovereenkomst opzegt. Indien de huurovereenkomst echter door beide partners was aangegaan, moet deze nog steeds door beiden worden opgezegd, ondanks het feit dat zij niet langer getrouwd zijn / wettelijk samenwonen.

Feitelijke samenwoning

Wanneer de huurovereenkomst slechts is aangegaan door één feitelijk samenwonende partner, is enkel hij of zij gehouden door deze overeenkomst. Bijgevolg volstaat het dat de opzeggingsbrief enkel en alleen van deze persoon uitgaat.

Hebben beide feitelijk samenwonende partners een huurovereenkomst gesloten, dan dient de opzeggingsbrief uit te gaan van hen beiden. Een opzegging door slechts één feitelijk samenwonende partner is in deze hypothese in principe ongeldig.

De opzegging door de verhuurder.

De verhuurder heeft drie mogelijkheden om eenzijdig de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen: opzegging voor eigen gebruik, opzegging wegens werkzaamheden en een ongemotiveerde opzegging mits betaling van een opzegvergoeding. Deze drie mogelijkheden kennen elk nog eens hun eigen voorwaarden waar hier verder niet op wordt ingegaan.

Huwelijk / Wettelijke samenwoning

Wanneer de verhuurde woning als voornaamste gezinswoning dient, zal de verhuurder aan elk van de echtgenoten / wettelijk samenwonenden afzonderlijk zijn opzeggingsbrief moeten versturen. Dit geldt zelfs wanneer de huurovereenkomst niet door beide partners werd ondertekend.

Feitelijke samenwoning

Indien de huurovereenkomst is aangegaan door beide partners, dient de opzeggingsbrief ook te worden gericht aan hen beiden. Is slechts één van hen de huurovereenkomst aangegaan, dan volstaat het om de opzeggingsbrief aan deze partner te richten.

(door Margaux Van Hove)


Meer nieuws

Mahla - Advocaten en Bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92