16 oktober 2023

Minnelijke invorderingen van schulden van consumenten door ondernemingen: nieuwe regels sinds 1 september 2023

Bij het minnelijk invorderen van de onbetaalde schulden van uw consumenten klanten, dus vooraleer u een gerechtelijke procedure zou opstarten, dient u vanaf 1 september 2023 rekening te houden met nieuwe regels.

De belangrijkste nieuwigheden

1. De eerste betalingsherinnering is gratis
Bij laattijdige betaling mag u voor de eerste betalingsherinnering geen kosten aanrekenen. Ook mag u met dit schrijven nog geen contractuele nalatigheidsintresten en/of een forfaitair schadebeding vorderen bovenop de onbetaalde schuld.

2. Verplichte vermeldingen in eerste betalingsherinnering
De eerste betalingsherinnering moet verplicht een aantal gegevens vermelden zoals de gegevens van uw onderneming, een beschrijving van de goederen of diensten die het voorwerp zijn van de schuld, de termijn waarbinnen moet betaald worden en het vergoedingsbedrag dat gevorderd zal worden in geval van niet-betaling binnen deze termijn.

3. Wachttermijn van veertien dagen
Deze betalingstermijn dient minstens veertien kalenderdagen te duren. Pas indien een betaling tijdens deze termijn uitblijft, mag u dus:

  • kosten aanrekenen voor een volgende aanmaning;
  • verwijlinteresten en/of een forfaitair schadebeding op het factuurbedrag aanrekenen.
OPGELET - Kosten voor een aanmaning alsook nalatigheidsintresten aan een hoger percentage dan de wettelijke intrestvoet en/of een forfaitair schadebeding kan u slechts eisen indien dit contractueel overeen gekomen werd, bv. in uw algemene voorwaarden.
Dit was reeds het geval. Echter, de wetgever heeft de bedragen hiervan nu ook geplafonneerd.

4. Wettelijk plafond
De contractuele verwijlintresten mogen niet hoger zijn dan de referentie-intrestvoet, vermeerderd met 8 procentpunten. Voor het tweede semester van 2023 is dit 12%.

Ook het schadebeding wordt wettelijk geplafonneerd in functie van het openstaande saldo, variërend van 20 euro voor een openstaand saldo minder dan 150,00 tot 65,00 euro + 5% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro.
Elk contractueel beding dat dit wettelijk plafond niet naleeft, is verboden en wordt voor niet geschreven gehouden.

De toepassing van de nieuwe wet
Deze nieuwe wet is onmiddellijk van toepassing op schulden uit de overeenkomsten die u afsluit vanaf 1 september 2023. Voor wat betreft schulden uit overeenkomsten afgesloten voor 1 september 2023 dient u de nieuwe regels te volgen vanaf 1 december 2023.

Besluit
Deze nieuwe invorderingsregels beperken de (contractuele) vrijheid van ondernemingen. Bijgevolg is een aanpassing van uw algemene voorwaarden én van de tekst van uw (eerste) ingebrekestelling vereist.

Meer nieuws

Mahla - Advocaten en Bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92