Hoe werkt Mahla?

Tijdens ons eerste gesprek maken wij duidelijke afspraken over de voorwaarden waaraan er gewerkt wordt, inclusief de financiële voorwaarden.

Transparantie en eenvoud zijn hierbij de twee maatstaven die Mahla hanteert. Uiteraard worden de concrete afspraken bepaald in functie van het dossier. Vanzelfsprekend zijn deze verschillend naargelang de inhoud en de complexiteit van het dossier. Omwille van de eenvoud en de duidelijkheid hanteert Mahla ook algemene basisvoorwaarden die tijdens het eerste onderhoud worden toegelicht.

Ook de financiële voorwaarden waaraan Mahla werkt, worden besproken, zodat u voor geen onaangename verrassingen komt te staan. Ook hier hangt veel af van de aard van het dossier dat door de advocaten en bemiddelaars van Mahla zal worden behandeld. Mahla zorgt steeds voor een duidelijke en overzichtelijke afrekening.

Wat kost Mahla?

Kosten en prestaties worden maandelijks of per kwartaal afgerekend. U betaalt dus nooit voor prestaties die nog niet werden geleverd en u kunt uw dossier ook financieel opvolgen zodat u, bij de afsluiting van uw dossier, niet voor onaangename verrassingen komt te staan.


Algemeen kunnen we de financiële voorwaarden van Mahla als volgt samenvatten:

  • Honoraria zijn vergoedingen voor de tijd die een advocaat van Mahla spendeert aan een dossier van de cliënt. Deze worden, behoudens andere afspraken, in rekening gebracht aan een uurtarief dat afgesproken wordt tijdens een persoonlijk onderhoud met de cliënt, en dit conform transparante standaarden die eveneens tijdens het eerste onderhoud worden toegelicht.
  • De honoraria van de advocaten worden vermeerderd met dossierkosten en externe kosten. Dossierkosten zijn kosten die specifiek in een welbepaald dossier worden gemaakt en ook toerekenbaar zijn aan een welbepaald dossier. Bij Mahla zijn deze dossierkosten zeer transparant en zeer beperkt (zowel in omvang als in aantal). Externe kosten zijn kosten die Mahla eenvoudig doorrekent zoals bv. notaris, expert, accountant of revisor, vertalingen, reis- en verblijfkosten enz.
  • Op verzoek van de cliënt verschaft Mahla een inschatting of begroting van erelonen en onkosten van de advocaten bij de aanvang van de opdracht. Desgewenst ook tussentijds. Aan een dergelijke inschatting of begroting kan de cliënt echter geen rechten ontlenen, behoudens het recht te worden geïnformeerd wanneer de inschatting of begroting dreigt overschreden te worden.
  • Voor grotere projecten bezorgt Mahla u graag een duidelijk budget voorafgaandelijk aan de aanvang van het project. Zo wordt vermeden dat u als cliënt voor onaangename verassingen komt te staan. Zo kan legal project management of een legal audit worden uitgevoerd op basis van een uurtarief maar ook tegen een vaste prijs, bijvoorbeeld een percentage van de totale projectwaarde. Hierin zijn opgenomen de vastgelegde (wederkerende) beheerstaken en de behandeling van de geplande input van documenten, bijkomende taken en rapportering zoals overeengekomen. Aanvullende advisering en bemiddeling rekent Mahla door op uurbasis.

Een resultaatafhankelijke beloning wordt soms gehanteerd bij incassowerkzaamheden, maar zij kan ook worden besproken in andere dossiers. Deze beloning staat in verhouding tot het te behalen resultaat en ze is afhankelijk van de juridische risico's, de verhaalmogelijkheden en de omvang van het financieel belang.

Mahla - Advocaten en Bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92