Wat doet Mahla?

De dienstverlening van advocatenkantoor Mahla behelst twee grote onderdelen. Enerzijds verzorgen de advocaten van Mahla de klassieke conflictbegeleiding, anderzijds werken zij ook pro-actief door middel van consulting in de meest brede betekenis.


De dienstverlening van advocatenkantoor Mahla behelst twee grote onderdelen. Enerzijds verzorgen de advocaten van Mahla de klassieke conflictbegeleiding, anderzijds werken zij ook pro-actief door middel van consulting in de meest brede betekenis. Ook de legal audit behoort tot het expertisedomein van Mahla.

Bij conflictbegeleiding zal Mahla u op professionele wijze doorheen een conflict loodsen. Dit kan zowel een feitelijke conflictsituatie zijn als één die gepaard gaat met procedures voor administratieve en gerechtelijke instanties. Dit geldt zowel voor particulieren als voor ondernemingen.

Als de klassieke conflictbegeleiding niet de optimale oplossing lijkt, zullen de advocaten van Mahla u graag bijstaan met advies over de modernere vormen van conlfictoplossing zoals arbitrage, bemiddeling, en dergelijke.

Wanneer de advocaten van Mahla aan consulting doen, spitsen zij zich voornamelijk toe op de risico’s van het ondernemen. Ondernemen, investeren, overeenkomsten aangaan, zelfs onderhandelingen voeren houdt steeds (juridische) risico’s in. De kunst is om deze risico’s steeds tot een minimum te beperken. Een dergelijke attitude is eigen aan elk succesvol ondernemer en daar dragen de advocaten van Mahla graag hun steentje toe bij.

Wat verwacht Mahla van u?

Advocatenkantoor Mahla werkt in een open en transparante sfeer. Van u als cliënt verwachten wij hetzelfde. Duidelijke communicatie is immers de eerste en belangrijkste vereiste om tot een goede samenwerking te komen.

Ideaal stelde u reeds een degelijk dossier samen met stukken, aktes, correspondentie, voorwaarden, notities en dergelijke. Bij voorkeur ontvangen wij uw dossier enkele dagen voor de eerste bespreking. Dat bevordert een doeltreffend gesprek en kan kosten besparen.

Communiceren is het doorgeven van informatie, en dat moet op een optimale manier gebeuren. Informatie achterhouden ten opzichte van uw vertrouwenspersoon werkt contraproductief, en kan de goede afhandeling van uw dossier schaden. Hoe completer de uitwisseling van informatie en hoe openhartiger het contact is, des te beter Mahla uw zaak kan behandelen.

Mahla - Advocaten en Bemiddelaars
Drabstraat 10, B - 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 20 80 80
Fax: +32 (0)15 20 05 92